...για παιδιά 2-6 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Λογοθεραπεία και παραγωγή σωστά δομημένου λόγου
  • Ανάπτυξη αισθησιοκινητικών δεξιοτήτων - Εργοθεραπεία - Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 
  • Σχολική - Μαθησιακή Ετοιμότητα 
  • Δημιουργική Απασχόληση
  • Αναγνώριση των ειδών νοημοσύνης/δεξιοτήτων καθώς και η ανάπτυξή τους (η ηλικία αυτή αποτελεί ορόσημο γι’ αυτό το σκοπό)