2-6 ετών

  • πρώτη αναγνώριση των ειδών νοημοσύνης/δεξιοτήτων καθώς και ανάπτυξή τους (η ηλικία αυτή αποτελεί ορόσημο γι’ αυτό το σκοπό)
  • ανάπτυξη αισθησιοκινητικών δεξιοτήτων (εργοθεραπεία)
  • εκμάθηση αγγλικών
  • λογοθεραπεία και παραγωγή σωστού δομημένου λόγου
  • δημιουργική απασχόληση
  • σχολική/μαθησιακή ετοιμότητα